Strona 1 z 1

Sporządzanie Planu ochrony dla Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego

: pn maja 22, 2017 6:51 pm
autor: UBOOT
Szanowni Państwo

W imieniu Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych oraz Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska serdecznie zapraszamy na pierwsze spotkanie poświęcone sporządzaniu Planu ochrony dla Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego. Odbędzie się ono w dniu 12 czerwca 2017 r. w godzinach od 11.00 do 14.00 w sali dydaktycznej Mazowieckiego Ośrodka Geograficznego w Murzynowie.

Obowiązek przygotowania Planu ochrony wynika z zapisów art. 18 ust. 1 Ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 880), a jego zakres i sposób opracowania określają art. 20 ust. 4 Ustawy oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów i składników przyrody (Dz. U. 2005 Nr 94 poz. 794). Organem sporządzającym Plan ochrony dla Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego jest Dyrektor Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych, a wykonawcą jest Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska. Na jego przygotowanie przewidziano czas do maja 2019 r. Zatwierdzenie Planu ochrony następuje w drodze uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Zgodnie z zapisami art. 19 ust. 1a Ustawy o ochronie przyrody, sporządzający projekt planu ochrony, zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w tym procesie, na zasadach i w trybie określonych w Ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008 Nr 199 poz. 1227). Spotkanie, na które mamy przyjemność Państwa zaprosić, jest jednym z elementów uspołecznienia procesu przygotowania tego dokumentu. Niezależnie od niego wszystkie osoby oraz podmioty zainteresowane realizacją Planu ochrony dla Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego będą mogły zapoznawać się z wynikami prac na stronie internetowej www.nfos.org.pl, a także składać uwagi, wnioski oraz zapytania, które należy kierować za pośrednictwem Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych ul. Sułkowskiego 11, 05-400 Otwock, osobiście lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@parkiotwock.pl

Podczas pierwszego spotkania w sprawie Planu ochrony, Wykonawca prac przedstawi założenia realizacji projektu oraz haromonogram prac. Będzie też okazja do wspólnej dyskusji nad lokalnymi problemami i potrzebami ochrony Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego. Kolejne 3 spotkania zaplanowane są na dalszych etapach projektu.

Licząc na Państwa obecności na spotkaniu, pozostajemy z poważaniem
Sylwester Chołast dr Wojciech Nowicki

Dyrektor Mazowieckiego Zespołu Prezes Zarządu Narodowej Fundacji
Parków Krajobrazowych Ochrony ŚrodowiskaPS. Oryginał zaproszenia wysyłamy także pocztą